Sitemap

Skip Navigation Links.
Collapse Neomezená svoboda projevu – sci-fi nebo možná realita?Neomezená svoboda projevu – sci-fi nebo možná realita?
Svoboda projevu a xenofobie
Přesun kompetencí dotčených orgánů při tvorbě územního plánu
Proč nerušit vnitrostátní seznamy bezpečných zemí původu
Collapse Má vize zakotvení soudní poroty v České republice 21. stoletíMá vize zakotvení soudní poroty v České republice 21. století
Collapse K laickému prvku v soudním řízeníK laickému prvku v soudním řízení
"Laici v talárech" - krátký exkurz do historie
Collapse Porota v Česku – show, bulvár a lid, co má hned jasnoPorota v Česku – show, bulvár a lid, co má hned jasno
Porota v Česku - Lepším člověkem v porotě a autentické zdroje
Soudní porota v České republice
Collapse Úvaha nad návrhem státního zástupce na označení úkonu jako neodkladného nebo neopakovatelnéhoÚvaha nad návrhem státního zástupce na označení úkonu jako neodkladného nebo neopakovatelného
Neodkladný nebo neopakovatelný úkon a účast soudce.
Collapse Právní povaha Adaptační strategiePrávní povaha Adaptační strategie
Kdy má mít strategie právní závaznost?
Veřejné opatrovnictví vs. střet zájmů
Collapse Societas delinquere non potest a argumenty o trestní odpovědnosti právnických osobSocietas delinquere non potest a argumenty o trestní odpovědnosti právnických osob
Societas delinquere non potest -- k relevanci argumentu a jeho povaze právního principu
Trestní odpovědnost právnických osob jako problém s přijetím existence osob abstraktních
Collapse Umělá inteligence aneb právní postavení robotůUmělá inteligence aneb právní postavení robotů
Několik poznámek nejen k otázce vědomí
Sci-fi nebo blízká budoucnost?
Collapse Zákaz činnosti jako adekvátní trest pro agresivní řidiče?Zákaz činnosti jako adekvátní trest pro agresivní řidiče?
Sankcionování agresivních řidičů
Collapse Ochrana spotřebitele – právní termín anebo politické heslo?Ochrana spotřebitele – právní termín anebo politické heslo?
Skutečná ochrana spotřebitele nespočívá v povinnosti soudního řízení
Collapse Špionáž z pohledu mezinárodního právaŠpionáž z pohledu mezinárodního práva
Legitimita a legalita špionáže
Collapse Okamžik uzavření smlouvy o přepravě v dopravních prostředcích MHDOkamžik uzavření smlouvy o přepravě v dopravních prostředcích MHD
Projev vůle jednající osoby jako pojmový znak právního jednání
Smlouva o přepravě uzavřená konkludentně
Collapse Komu patří vytržený zub?Komu patří vytržený zub?
Věcí by zub asi být měl, podle pozitivního práva nebude
Může být vytržený zub věcí?
Více zatímních listů vztahujících se ke stejnému druhu akcií
Zrušení výkonu rozhodnutí prováděného soudy
Hromadná žaloba v českém právním systému
Protiústavnost novely zákona o střetu zájmu (také lex Babiš)
Vybrané aspekty oddlužení formou splátkového kalendáře
Collapse Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva?Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva?
Collapse Jsou materiálním pramenem práva pouze ty „správné“ důvody existence právního předpisu?Jsou materiálním pramenem práva pouze ty „správné“ důvody existence právního předpisu?
Existuje mnoho druhů právně relevantních důvodů
Výhody nastíněné koncepce a problém právní jistoty
Collapse Financování soudních exekutorů ze státního rozpočtuFinancování soudních exekutorů ze státního rozpočtu
Financování soudních exekutorů ze státního rozpočtu
Collapse Příklad vlivu médií na vytváření hysterie mezi občanyPříklad vlivu médií na vytváření hysterie mezi občany
Možný vliv médií na výklad zákonů obcemi
Motivy zkreslování informací
(Ne)výhody rozhodování sporů o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví u MS v Praze
Kritérium průměrného spotřebitele v právu průmyslového vlastnictví
Collapse Zamyšlení se nad rolí českých právnických fakult při šíření právního povědomí o uprchlické problematiceZamyšlení se nad rolí českých právnických fakult při šíření právního povědomí o uprchlické problematice
Právní povědomí, vzdělání novinářů a síla příběhů
Právnické fakulty se ale přece na vzdělávání v této oblasti podílely
Základy azylového práva pro všechny?
Pojištění jako bezpečný přístav pro vaše investice
Jak uchopit právní regulaci operací podmořských plavidel bez posádky v ozbrojeném konfliktu?
Collapse Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahemPoskytnutí ochrany před nezákonným zásahem
Recenze článku Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem
Právna úprava ochrany pred nezákonným zásahom ako úprava vhodne zvolená?
Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem
Legalita používání konvenčních zbraňových systémů ve výlučné ekonomické zóně jiného státu
Collapse Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.
Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.
Odpovědnost dle veřejného a soukromého práva
Následování společenského trendu vyspělosti dnešních dětí u věkové hranice správněprávní a posléze i trestněprávní odpovědnosti
Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.
Collapse Odraz rozvoje digitalizace v advokaciiOdraz rozvoje digitalizace v advokacii
Co je podstatné pro dobrou advokacii?
Collapse Lze dbát zásady ochrany veřejného zájmu v mediaci?Lze dbát zásady ochrany veřejného zájmu v mediaci?
Mediace a možnost jejího širšího uplatnění
Lze vůbec v takovém případě dojít ke kompromisu?
K ochraně veřejného zájmu v mediace
Collapse Nahrazení souhlasu s osvojením za rodiče. Je orgán sociálněprávní ochrany dětí ta nejlepší volba?Nahrazení souhlasu s osvojením za rodiče. Je orgán sociálněprávní ochrany dětí ta nejlepší volba?
Nežádoucí kumulace rolí opatrovníka 
Není opatrovník jako opatrovník
Collapse Co všechno bychom měli vědět o našem soudci?Co všechno bychom měli vědět o našem soudci?
Recenze k článku "Co všechno bychom měli vědět o našem soudci?"
K omezení některých práv soudců
Collapse Proč při civilním řízení stojí účastníci naproti sobě?Proč při civilním řízení stojí účastníci naproti sobě?
Jak jinak sedět?
Cochemská praxe
Posazení účastníku v soudním řízení
Tomáš Grygar - recenze
Co může soudce?
Collapse Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)
Recenze článku Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)
Zakotviť sudcom oprávnenie vstupovať do procesu spracovania znaleckého posudku pri stanovení výšky na primerané protiplnenie v peniazoch v rámci squeeze-outu?
Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)
Collapse Rozhodování správních orgánů o pochybnostech může vést k obcházení zákona a zneužívání právaRozhodování správních orgánů o pochybnostech může vést k obcházení zákona a zneužívání práva
Rozhodování správních orgánů o pochybnostech může vést k obcházení zákona a zneužívání práva
Umožňuje právo při špatném uchopení samo sebe obcházet?
Collapse Soukromá listina pro založení tzv. 100eurové společnosti?Soukromá listina pro založení tzv. 100eurové společnosti?
Collapse Zakladatelské právní jednání ve formě soukromé listinyZakladatelské právní jednání ve formě soukromé listiny
reakce na článek i recenzi
Collapse Úvaha nad kvalitou parlamentní kontroly zpravodajských služebÚvaha nad kvalitou parlamentní kontroly zpravodajských služeb
Kontrola zpravodajských služeb
Collapse Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěteRozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte
Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte
Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte
Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte
Collapse Změny v polské justici a EUZměny v polské justici a EU
Obecnější otázky limitů politické moci
Nejde pouze o nezávislost justice v Polsku
Tomáš Grygar - recenze
Collapse K odst. 4 ustanovení § 41a o.s.ř. aneb co s ním?K odst. 4 ustanovení § 41a o.s.ř. aneb co s ním?
Autor se vyjadřuje k zákonnému ustanovení
K odst. 4 ustanovení § 41a o.s.r. aneb nechat jak je!
Lartpourlartismus sluhů spravedlnosti
Collapse Punitive damages v českém právu závazků ze zákonaPunitive damages v českém právu závazků ze zákona
K náhradě punitive damages v českém právním řádu
Collapse Paradox prohloubení integrace EUParadox prohloubení integrace EU
Občané stále více požadují vystoupení z Evropské unie
K prohlubování integrace EU
Collapse Zastavení řízení o soudním přezkumu zajištění cizince z důvodu ukončení jeho zajištěníZastavení řízení o soudním přezkumu zajištění cizince z důvodu ukončení jeho zajištění
Zákonodárcem vytvořená situace je neslučitelná s ústavně zakotvenou ideou právního státu
Collapse Limity mezinárodního práva veřejnéhoLimity mezinárodního práva veřejného
K limitům mezinárodního práva veřejného
Všeobecné a rovné volební právo jako atribut moderní společnosti?
Prolomil Soudní dvůr EU zásadu zákazu horizontálního účinku směrnic?
Collapse První zásah do lidského genomu. Nemorální, nebo naše budoucnost?První zásah do lidského genomu. Nemorální, nebo naše budoucnost?
Sankce v mezinárodním právu veřejném
Krátké zamyšlení nad institutem podnětu
Collapse K výkladu projevu vůle při vydědění potomkaK výkladu projevu vůle při vydědění potomka
K otázce konfliktu dříve sepsané závěti a později sepsané listiny o vydědění
Je smart kontrakt smlouvou?
Collapse Stanovení lhůty pro vyjádření ke Sdělení výhrad Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeStanovení lhůty pro vyjádření ke Sdělení výhrad Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přiměřená lhůta
Zastavení trestního stíhání pro chybějící veřejný zájem
K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně
Má i čeština svá práva?
Obrana proti potvrzení postupu povinného subjektu dle §16a odst. 6 písm. a) InfZ
Svoboda projevu advokátů
Politická otázka jako odepření spravedlnosti?
K povinnosti uveřejnění tzv. přiznaného koncernu
Opt in nebo opt out?

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.