Kanketsu -> Seznam draftů článků čekajících na dvě kladné recenze

Opt in nebo opt out?

Institut hromadných žalob je aktuálně horkým tématem na poli civilního procesu, a to díky návrhu zákona o hromadných řízeních, který je momentálně v meziresortním připomínkování. Zákon se vlá...

Vytvořeno:  06.04.2020

K povinnosti uveřejnění tzv. přiznaného koncernu

Obecně platí, že jednotlivé entity tvořící koncern nejsou nuceny o existenci koncernu informovat na svých internetových stránkách. Dle ustanovení § 79 odst. 3 ZOK sice platí, že „[e]xistenci koncernu jeho členové bez zbytečného ...

Vytvořeno:  31.12.2018

Politická otázka jako odepření spravedlnosti?

Při pohledu na rozhodování soudů, a to především soudů vyšších instancí se setkáváme s případy, kdy se soudy zdráhají rozhodovat otázky, které by měla řešit zákonodárná moc, případně ...

Vytvořeno:  31.12.2018

Svoboda projevu advokátů

Asi polovině prosince byl odvysílán další díl Dětí úplňku. Tentokráte o dítěti, které trpí autismem a má sklony k silnému sebepoškozování. Příspěvek, ve kterém bylo video zveřejněno, okomentovala ...

Vytvořeno:  30.12.2018

Obrana proti potvrzení postupu povinného subjektu dle §16a odst. 6 písm. a) InfZ

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se nedávno zabýval povahou potvrzení postupu povinného subjektu dle §16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (d&...

Vytvořeno:  30.12.2018

Má i čeština svá práva?

Zaujata přednáškou Mgr. Michaely Bejčkové, jíž jsem se dovolila inspirovat i v názvu článku, jsem se rozhodla věnovat tento text právnické češtině, resp. právu našeho jazyka na srozumitelnost. Snad tento text jako podnět k zamyšlení ...

Vytvořeno:  30.12.2018

K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení  o nich (dále jen PřestZ), který vstoupil v účinnost 1. 7. 2017, a s nímž se právní praxe teprve sžívá, obsahuje celou řadu přechodných ustanovení, přičemž ...

Vytvořeno:  29.12.2018

Zastavení trestního stíhání pro chybějící veřejný zájem

Již dlouhou dobu je uvažováno o rekodifikaci trestního řádu. Na webových stránkách http://www.justice.cz je dostupný věcný záměr nového trestního řádu už z roku 2004, nicméně zdá se, že v poslední době prá...

Vytvořeno:  29.12.2018

Stanovení lhůty pro vyjádření ke Sdělení výhrad Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Sedmou novelou zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže („ZOHS“), byla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) stanovena povinnost využívat v řízeních pro porušení ustanovení na ochranu ...

Vytvořeno:  28.12.2018

Je smart kontrakt smlouvou?

Pojmem smart kontrakt je označována smlouva založená na algoritmu vykonávajícím její obsah. V souvislosti s rozvojem debaty nad smart kontrakty se začíná objevovat otázka, zda jde vůbec o smlouvu, když má být obsah takov&...

Vytvořeno:  24.12.2018

Výklad projevu vůle při vydědění potomka

Zaujal mne rozsudek Nejvyššího soudu[1], ve kterém tento soud dospěl k názoru, že na zrušení závěti nelze usuzovat z pouhé skutečnosti, že zůstavitel pořídil listinu o vydědění, jíž vydědil závětí obmyšleného potomka. Nejvyšší soud se naopak domnívá, že v případě, kdy zůstavitel pořídí ve prospěch svého potomka ...

Vytvořeno:  16.12.2018

Krátké zamyšlení nad institutem podnětu

Správní řízení lze zahájit na základě žádosti (§ 44 SprŘ) nebo z moci úřední (§ 46 SprŘ). V druhém případě je zahájení řízení plně v kompetenci příslušného správní...

Vytvořeno:  09.12.2018

První zásah do lidského genomu. Nemorální, nebo naše budoucnost?

Na svět přišla první geneticky modifikovaná dvojčata. Čínský vědec Che Ťien-kchuej upravil DNA embryí tak, aby narozené děti byly odolné vůči viru HIV (jejich otec se léčil na nemoc AIDS). Vadná část DNA tak byla doslova vystřižena a nahrazena zdrav&...

Vytvořeno:  04.12.2018

Prolomil Soudní dvůr EU zásadu zákazu horizontálního účinku směrnic?

Dne 9. listopadu 2016 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci C-42/15 ve věci Home Credit a.s. proti Kláře Bíróovej...

Vytvořeno:  04.12.2018

Všeobecné a rovné volební právo jako atribut moderní společnosti?

Všeobecné, rovné, přímé a tajné volební právo je považováno za jeden ze základních pilířů moderního pojetí demokracie a je vnímáno jako cosi nedílného a zcela nedotknutelného. Jestliže se v&...

Vytvořeno:  08.11.2018

Limity mezinárodního práva veřejného

Asi každý student práv si ze svých let strávených na fakultě pamatuje vtip, který si dělá legraci z rozdílu mezi mezinárodním právem veřejným a mezinárodním právem soukromým, jehož pointou je sdělení, že ...

Vytvořeno:  08.11.2018

Zastavení řízení o soudním přezkumu zajištění cizince z důvodu ukončení jeho zajištění

Zákonem č. 222/2017 Sb. byla provedena novela zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR (dále jen "zákon") s účinností od 15.8.2017. Tato mnohokrát kritizovaná novela zavedla mimo jiné též procesní ustanovení o povinnosti krajského soudu a Nejvyššího správního soudu zastavit řízení o žalobě proti zajištění cizince (...

Vytvořeno:  28.03.2018

Paradox prohloubení integrace EU

Evropská Unie, prohlubování její integrace a unifikace, vyvolává v poslední době silné emoce. Mnozí občané EU jsou proti další unifikaci, proti EU samotné. To se projevuje v úspěchu některých „netradičn&...

Vytvořeno:  05.02.2018

Punitive damages v českém právu závazků ze zákona

S účinností zákona č. 89/2012 Sb. přibylo diskuzí o punitive damages. Ne snad, že by před tím neexistovaly, vedl je např. i Ústavní soud,[1] jenom jich prostě přibylo. Myslím si, že většina z nich dochází k závěrům shodují...

Vytvořeno:  05.02.2018

Lartpourlartismus sluhů spravedlnosti

Lartpourlartismus je dekadentní umělecký směr. Vyvinul se z esteticismu. Spočívá v názoru, že umění nepotřebuje ospravedlnění, neslouží žádnému cíli. Jediným cílem umění je umění samo – l’art pour l&...

Vytvořeno:  05.02.2018

K odst. 4 ustanovení § 41a o.s.ř. aneb co s ním?

Nedávno jsem zaslechl upozornění týkající se činění úkonů v rámci některých, zejména sporných, občanskoprávních řízení. V souvislosti s tímto jsem se zamýšlel nad § 41a odst. 4 ...

Vytvořeno:  25.01.2018

Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte

V následujícím článku rozebírám problematiku rozhodování soudu o návrhu povinného rodiče na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte, vzhledem k provázanosti institutů výživného lze uvedené aplikovat i na jiná exekuční řízení pro vydobytí výživného...

Vytvořeno:  04.01.2018

Úvaha nad kvalitou parlamentní kontroly zpravodajských služeb

Debaty o kontrole zpravodajských služeb, případně o jejich rušení, slučování, reorganizaci atd. jsou v uplynulých letech pravidelným předvolebním folklorem. Při posledních parlamentních volbách jsem ke svému značnému překvapení toto zaručené předvolební téma nezaznamenala, dovolím si tedy stručné zamyšlení nad stavem ...

Vytvořeno:  02.01.2018

Soukromá listina pro založení tzv. 100eurové společnosti?

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější právní formou zakládanou v České republice. Je využívaná především díky své jednoduché vnitřní struktuře a nízkému povinn&...

Vytvořeno:  03.12.2017

Co všechno bychom měli vědět o našem soudci?

Kdo je můj soudce, jaké má názory? Jaké jsou jeho koníčky, s kým se stýká, v co věří, kde vyrůstal a jaký je jeho názor na stejnopohlavní sňatky a adopci? To vše se nejspíš honí hlavou každému, kdo stane před soudem. Respektive před soudcem, který rozhoduje o jeho budoucím životě. Soudce by měl být především ...

Vytvořeno:  30.11.2017

Odraz rozvoje digitalizace v advokacii

Zeptáme-li se zkušeného evropského advokáta na roli advokáta, mimo základní principy a spravedlivý proces, většinou odpoví, že je mírně nevděčná, jelikož úlohou advokáta není vykládat právo, ani pr...

Vytvořeno:  30.11.2017

Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.

Stále prebiehajú diskusie týkajúce sa zníženia vekových hraníc jednotlivých zodpovedností. V oblasti trestného práva posledný pokus o zníženie trestnoprávnej zodpovednosti bol v roku 2016. V rámci ...

Vytvořeno:  30.11.2017

Legalita používání konvenčních zbraňových systémů ve výlučné ekonomické zóně jiného státu

Jako výlučnou ekonomickou zónu[1] označujeme rozsáhlý pruh moře mezi pobřežním mořem a volným mořem, který může být široký v závislosti na geografických podmínkách 188 – 197 námořních mil a před rokem 1982 se nijak zvlášť nerozlišoval. Pobřežní stát má v této oblasti zesílená (zejm. hospodářská) práva. Válečné ...

Vytvořeno:  08.11.2017

Jak uchopit právní regulaci operací podmořských plavidel bez posádky v ozbrojeném konfliktu?

Tzv. UUV (unmanned underwater vehicles, podmořská plavidla bez posádky), která si lze představit jako podvodní drony, mohou být zjevně užita vojensky, přesto se jimi dokumenty týkající se ozbrojených konfliktů nijak zvlášť nezabývají. Klíčové je zodpovězení otázky, nakolik se jedná o samostatně operující plavidla, resp. do ...

Vytvořeno:  06.11.2017

Hromadná žaloba v českém právním systému

Hromadná žaloba, nebo také skupinová žaloba, umožnuje neurčité skupině osob, s nárokem vyplývajícím z obdobné právní situace, vést jedno soudní řízení, proti totožnému žalovanému. Vychází z amerického práva a v evropském právním prostředí se začala objevovat počátkem šedesátých let, její aplikace je ale ...

Vytvořeno:  09.01.2017

Protiústavnost novely zákona o střetu zájmu (také lex Babiš)

Poslanecká sněmovna dne 29. listopadu 2016 opět schválila Senátem pozměněnou novelu zákona o střetu zájmu, která nabude účinnosti 1. září 2017. Tato novela zavede mj. povinnost veřejných funkcionářů zaslat přiznání majetku do veřejného registru při nástupu do funkce, ale i po skončení politické kariéry. Nejvýznamnější změnou ...

Vytvořeno:  09.01.2017

Vybrané aspekty oddlužení formou splátkového kalendáře

Jak stanoví § 398 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ), oddlužení lze provést dvěma způsoby, a to buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře. V prvním případě je cílem umožnit oddlužení jedincům, kteří nemají dostatečný příjem na plnění splátkovým ...

Vytvořeno:  09.01.2017

Příklad vlivu médií na vytváření hysterie mezi občany

V nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 se Ústavní soud zabýval obecní normotvorbou ve vazbě na ochranu noční klidu. Nález byl vydán v legisvakanční lhůtě zákona č. 204/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“) s účinností od 1. 10. 2016. Ve výše ...

Vytvořeno:  09.01.2017

(Ne)výhody rozhodování sporů o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví u MS v Praze

K rozhodování sporů z průmyslových práv, jsou v souladu s procesními pravidly, v prvním stupni příslušné výhradně specializované senáty Městského soudu v Praze. Koncentrace takových sporů do jednoho místa je jistě vhodná zejména s ohledem na složitost sporů z průmyslových práv, nicméně při posuzování zaměnitelnosti nebo ...

Vytvořeno:  09.01.2017

Kritérium průměrného spotřebitele v právu průmyslového vlastnictví

Ochranné známky jsou regulovány samostatnou hmotněprávní úpravou, na rozdíl od práva proti nekalé soutěži, které je včleněno do občanského zákoníku. I tak je nepochybné, že spolu obě úpravy souvisí a v praxi se často uplatňují společně. Vzájemná provázanost je zřejmá zejména v okamžiku, kdy soud posuzuje zaměnitelnost ...

Vytvořeno:  09.01.2017

Pojištění jako bezpečný přístav pro vaše investice

Počátkem roku 2016 vzbudilo rozruch rozhodnutí finančního arbitra určující za absolutně neplatnou smlouvu týkající se investičního životního pojištění se stanovenou nulovou pojistnou částkou pro případ smrti z důvodu neexistence pojistného zájmu, neboť neposkytuje pojistnou ochranu a neplní hospodářský účel pojištění. Finanční...

Vytvořeno:  09.01.2017

Financování soudních exekutorů ze státního rozpočtu

A je to tady, za málo peněz, hodně muziky! Populismus v České republice znovu zvítězil a dnem 1. 4. 2017 nabývá účinnosti vyhláška ministerstva spravedlnosti snižující odměnu soudního exekutora z 3.000,00 Kč na 2.000,00 Kč, ačkoliv k tomu odpovídající změně exekučního řádu nedošlo...

Vytvořeno:  27.12.2016

Zákaz činnosti jako adekvátní trest pro agresivní řidiče?

Agresivní praktiky na silnicích jsou dnes takřka každodenním jevem a je proto namístě zvážit, zda jsou možnosti postihu těchto řidičů adekvátní či nikoliv...

Vytvořeno:  24.11.2016

Ochrana spotřebitele – právní termín anebo politické heslo?

V souvislosti s vývojem legislativy[1] týkající se ochrany spotřebitele už delší dobu přemýšlím nad otázkou, zda se u nás z těchto právních předpisů nestávají pouze nástroje k získávání volebních hlasů. Příkladem může být zejména vyloučení pravomoci rozhodců rozhodovat spotřebitelské spory. Za posledních ...

Vytvořeno:  24.11.2016

Špionáž z pohledu mezinárodního práva

Z hlediska legitimity se výzvědná činnost jeví jako nečestná a nebezpečná. Přísun strategických informací a jejich výměna nicméně podle některých odborníků přispívá k předcházení nedorozumění a napětí mezi státy a k rovnováze sil. Dnes má význam také při eliminaci teroristických hrozeb (kdy státy mají dokonce ...

Vytvořeno:  24.11.2016

Komu patří vytržený zub?

Může si pacient ponechat svůj zub, který mu vytrhne zubař? Může být zub dědečka předmětem dědění? To jsou otázky, které mohou vznikat v souvislosti se zavedením tzv. první negativní definice věci uvedené v § 493 OZ. Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, totiž nejsou věcí v právním smyslu. Vedle toho je na ...

Vytvořeno:  24.11.2016

Více zatímních listů vztahujících se ke stejnému druhu akcií

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo v rámci úpravy zatímních listů k vypuštění výslovného požadavku na vydání zatímního listu nahrazujícího všechny akcionářem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. V praxi tak může vzniknout otázka, zda ZOK umožňuje, aby akciová společnost vydala témuž akcionáři více ...

Vytvořeno:  24.11.2016

Zrušení výkonu rozhodnutí prováděného soudy

Má myšlenka, na rozdíl od současné koncepce politiků, kteří se snaží přitáhnout uzdu soudním exekutorům, sleduje naplnění účelu vzniku exekucí prováděných soudními exekutory v roce 2001, kterým bylo a je odlehčení zatížených soudů a zvýšení vymahatelnosti práva...

Vytvořeno:  24.11.2016

Proč nerušit vnitrostátní seznamy bezpečných zemí původu

Pokud je země původu žadatele o mezinárodní ochranu označena za bezpečnou, může být jeho žádost považována za nedůvodnou a tím pádem zamítnuta. Označení země za bezpečnou, je mimo jiné možné provést vytvořením seznamu zemí, které jsou považovány za bezpečné...

Vytvořeno:  10.11.2016

Úvaha nad návrhem státního zástupce na označení úkonu jako neodkladného nebo neopakovatelného

V duchu stávající legislativy, která uvádí, že je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka nebo v rekognici, provede se na návrh státního zástupce takový úkon za ...

Vytvořeno:  10.11.2016

Veřejné opatrovnictví vs. střet zájmů

Výkon veřejného opatrovnictví se může snadno dostat do kolize s institutem střetu zájmů. Jelikož neexistuje specifická úprava pro veřejné opatrovníky, je tento v případě potencionálního střetu zájmů povinen předložit věc soudu ke jmenování tzv. kolizního opatrovníka. To však při aktuální zahlcenosti soudů ...

Vytvořeno:  10.11.2016

Neomezená svoboda projevu – sci-fi nebo možná realita?

V poslanecké sněmovně dojde k prvnímu čtení návrhu ústavního zákona o svobodě projevu.[1] Tento má změnit LZPS, konkrétně čl. 17 odst. 4, který bude znít: „Parlament nevydá zákon omezující svobodu slova nebo tisku.“ Znamená to, že v ČR bude absolutní svoboda projevu...

Vytvořeno:  06.11.2016

Přesun kompetencí dotčených orgánů při tvorbě územního plánu

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj vyvážením vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. K jeho naplnění je nutné v rámci tvorby územního plánu pečlivě vyvažovat veřejné a soukromé zájmy. Jednotlivé veřejné zájmy mají různorodý ...

Vytvořeno:  06.11.2016

Právní povaha Adaptační strategie

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo ve spolupráci s jinými orgány Strategii přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR (dále jen „Adaptační strategie“). Jediné, co o ní lze napsat jistě, je, že se jedná o koncepční chvályhodný dokument povahy soft law. Proto je ke zvážení, zda by neměla mít Adaptační ...

Vytvořeno:  28.10.2016

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.