Projev vůle jednající osoby jako pojmový znak právního jednání

Informace o recenzi

Autor: Miroslav Ondrúš

Publikováno: 18.11.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 konkludentní uzavření smlouvy

 právní jednání

 smlouva o přepravě

 vůle k uzavření smlouvy

 zaměřenost vůle

Autorův příspěvek se týká problematiky zaměřenosti projevené vůle, jakožto pojmového znaku právního jednání. Zcela souhlasím s tím, že pouhý nástup do  dopravního prostředku, stejně jako vstup do označeného prostoru (např. metra), nestačí ke konkludentnímu uzavření smlouvy o přepravě. Vždy je potřeba také zkoumat vůli přistoupívší osoby, a to v zásadě z objektivních okolností. Půjde tedy o non negotium, když člověk vstoupí do prostoru metra jen z důvodu, že se mu tam před několika vteřinami zaběhlo dítě. Obdobně tomu tak bude v případě, kdy příbuzný vstoupí do městského hromadného prostředku proto, aby pomohl svému blízkému, který právě vystupuje, s těžkými zavazadly. 

V případech, kdy i za pomocí normativního výkladu (teorie důvěry) dojdeme k názoru, že úmyslem přistoupívší osoby nebylo uzavřít smlouvu o přepravě, nelze hovořit o právním jednání. Právo požadovat smluvní pokutu by tak nevzniklo.

Nesouhlasím však s názorem, že smlouva by měla být uzavřena až v okamžiku zahájení přepravy (uzavřením dveří), a to zejm. z důvodu povinnosti nahradit újmu na zdraví ve smyslu § 2554 odst. 1 ve spojení s § 2927 občanského zákoníku. Mám za to, že již v okamžiku nástupu do vozidla se uplatní § 2551 občanského zákoníku, tedy povinnost dopravce zajistit bezpečnost a pohodlí cestujících (např. povinnost nahradit újmu cestujícímu způsobenou zpožděním městského hromadného prostředku, které vzniklo právě z důvodu poruchy zavírání dveří).

Dalším námětem k diskuzi může být:

  • problematika smluvní pokuty ve vztahu možnosti cestujícího (zpravidla spotřebitele) se se zněním a výší smluvní pokuty seznámit. 
  • jakou povahu má přepravní řád (jedná se o obchodní podmínky)?
  • pokutová amnestie v rámci Dopravního podniku Ostrava

 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.