Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem

Informace o článku

Autor: Michal Jantoš

Publikováno: 06.11.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 ochrana před nezákonným zásahem

 právo na informace

 preventivní ochrana

 správní právo

 zásada předcházení vzniku újmy

Českému právu je znám institut ochrany před nezákonným zásahem, a to formou žaloby podle soudního řádu správního. Tento institut podle současné právní úpravy nelze využít před tím, než k nezákonnému zásahu dojde. Je taková právní úprava souladná se zásadou předcházení vzniku škod? Tato zásada se sice primárně uplatní v rámci práva soukromého, avšak podle mého názoru by měla prostupovat celým právním řádem (koneckonců její odraz lze nalézt také v některých institutech veřejného práva, např. možnost přiznání odkladného účinku správního rozhodnutí).

K této myšlence mě přivedl konkrétní případ, ve kterém žadatel o informace požádal o poskytnutí platů zaměstnanců jednoho ze správních orgánů, který je odmítl poskytnout a vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán rozhodnutí zrušil a vrátil mu věc k novému projednání. Z právního názoru nadřízeného orgánu bylo zjevné, že informace mají být poskytnuty. Osoby, které byly zmíněnou žádostí dotčeny, podaly žalobu proti nezákonnému zásahu, kterého se měl dopustit povinný subjekt tím, že poskytne požadované informace. Soud však žalobu odmítl s tím, že žalobu proti nezákonnému zásahu lze podat až poté, co k zásahu dojde. Ze stejného důvodu nelze vydat ani předběžné opatření.

Nyní zpět k původní myšlence. Podle mého názoru je současná právní úprava nesouladná s výše popsanou zásadou. Je nutné si uvědomit, že při výkonu vrchnostenské veřejné správy mohou vznikat škody, které půjde zpětně jen stěží reparovat. Konkrétně ve výše popsaném případě je zjevné, že poskytnutí informací o platech (pokud by bylo shledáno jako nezákonné), může mít za následek vznik nemajetkové újmy, jejíž satisfakce může být jen stěží proveditelná (obdobný případ může nastat také v případě, kdy má požadovaná informace charakter autorského díla). Rovněž nelze odhlédnout, že domáhání se náhrady vzniklé škody není jednoduchou ani rychlou záležitostí. Za tímto účelem se jeví jako vhodné, aby se osoby, kterým vznik této škody hrozí, mohly obrátit na soud s tím, aby posoudil zákonnost jednání orgánu veřejné správy, např. formou zvláštního předběžného opatření.

Uvědomuji si, že veřejná správa zahrnuje širokou škálu činností a z povahy věci by navrhovaná změna nebyla využitelná ve všech případech (např. bezprostředních zásahů). Tato skutečnost by však neměla být důvodem pro to, aby zákonodárce rezignoval na přijetí právní úpravy, která by alespoň v některých případech mohla zabránit vzniku značných škod.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.