Zrušení výkonu rozhodnutí prováděného soudy

Informace o článku

Autor: Zdeňka Kajliková

Publikováno: 24.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 exekuce

 vymáhání pohledávek

 výkon rozhodnutí

Má myšlenka, na rozdíl od současné koncepce politiků, kteří se snaží přitáhnout uzdu soudním exekutorům, sleduje naplnění účelu vzniku exekucí prováděných soudními exekutory v roce 2001, kterým bylo a je odlehčení zatížených soudů a zvýšení vymahatelnosti práva.

Z Důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jednoznačně vyplývá, že se soudy mají specializovat pouze na nalézací řízení, jehož výsledkem je podklad pro exekuční řízení - exekuční titul. V současné době dochází k rušení vydaných exekučních titulů, na základě kterých byly úspěšně provedeny exekuce vymožením, čímž vzniká ne jeden právní problém, jak s nastolenou situací naložit. Nezatěžujme dále soudy činností, kterou jsou (a přiznejme si to po pravdě) schopni kvalitněji a efektivněji vykonat soudní exekutoři, kteří jsou „zatím“ ještě motivováni ziskem. Soudní exekutoři disponují na rozdíl od věřitelů nástroji, jak zjistil postižitelný majetek dlužníka a dle zjištěných informací umí nejlépe posoudit jakým způsobem, případně více způsoby, má být exekuce provedena. Někteří by mohli namítnout, že oprávnění přistupují k výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudů právě z toho důvodu, že může být proveden jen jedním způsobem. Ale i v exekuci lze procesně upravit tuto možnost viz exekutorské zástavní právo. Soudní exekutoři by ovšem neměli získat neomezenou moc, soudy by nadále byly do exekučního řízení zainteresovány svou rozhodovací činností spočívající především v pověřování soudního exekutora, dohlížení nad řádnými postupy soudního exekutora jako odvolací instance. Účastníkům by nebyl odepřen přístup k soudům.

A proto vraťme se k prvotní myšlence doprovázející vytvoření institutu soudního exekutora. Zaměřme se na odstranění dvojkolejnosti a zvýšení vymahatelnosti v České republice. Rozšiřme pravomoc soudního exekutora i do oblasti péče soudu o nezletilé tak, aby soudní exekutor byl schopen v plném rozsahu nahradit dosavadní činnost soudu při výkonu rozhodnutí.

Myslím si, že se politici od původní myšlenky čím dál více odchylují a nepomáhají ani mediálnímu obrazu soudních exekutorů, za jejichž vytvořením stáli. Politici se zřejmě snaží jen zalíbit se dlužníkům a získat tak voliče před blížícími se volbami. Ve společnosti se stále více zakořeňuje motto: … slibem neublížíš, papír snese všechno a na dluhy neprší.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.