K náhradě punitive damages v českém právním řádu

Informace o recenzi

Autor: Tomáš Trávníček

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ne

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 občanské právo

Autor ve svém příspěvku shrnuje základní důvody pro nemožnost aplikace institutu punitive damages v českém právu. Ačkoliv s předkládanou argumentací nelze než souhlasit, mám za to, že autor činí příliš paušální závěr, když jednoznačně zpochybňuje slučitelnost institutu punitive damages s českým právním řádem.

V tomto kontextu je vhodno se zaměřit na problematiku uznávání cizích rozhodnutí (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2014 sp. zn. 30 Cdo 3157/2013: "uznání cizího rozhodnutí přiznávajícího punitive damages v českém právu nelze bez dalšího odmítnout pro rozpor s veřejným pořádkem, byť český právní řád nezná soukromoprávní institut sankční škody"). Mám proto za to, že lze uvažovat o slučitelnosti punitive damages s českým právním řádem minimálně v případech, kdy není prostor pro aplikaci výhrady veřejného pořádku dle § 4 ZMPS, tedy typicky v případech, kdy výše punitive damages není zjevně nepřiměřená. Naopak s rozhodnutím, které částečně podporuje autorovy závěry se lze setkat např. v Německu (Urteil vom 4. Juni 1992, BGH 118,312: "[Punitive damages] on nicht unerheblicher Höhe, der neben der Zuerkennung von Ersatz für materielle und immaterielle Schäden pauschal zugesprochen wird, kann insoweit in Deutschland regelmäßig nicht für vollstreckbar erklärt werden").  

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.