Prolomil Soudní dvůr EU zásadu zákazu horizontálního účinku směrnic?

Informace o článku

Autor: Lenka Alexandra Šulcová

Publikováno: 20.12.2018

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 právo EU

Dne 9. listopadu 2016 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci C-42/15 ve věci Home Credit a.s. proti Kláře Bíróovej.

Pokud odhlédneme od výjimečných případů směrnice nemohou nabývat přímého účinku na horizontální úrovni.

Po přezkoumání nedávno vydaného judikátu stojí za zvážení, zda v daném případě Soudní dvůr Evropské unie neprolomil zásadu zákazu horizontálního účinku směrnic EU, když samotný výkladem směrnice, vyloučil možnost využití vnitrostátního ustanovení zákona a oslabil postavení slabší smluvní strany - spotřebitele.

Vnitrostátní ustanovení členského státu stanovovalo povinné náležitosti smlouvy o úvěru: (Smlouva o úvěru musí obsahovat…) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov.

Směrnice 2008/48/ES (dále také ,,Směrnice“) přitom zavádí povinnost: (Smlouva o úvěru musí obsahovat…) výšku, počet a frekvenciu splátok spotrebiteľa.

Vnitrostátní úprava tak zpřísňovala samotné znění Směrnice. Vnitrostátní ustanovení tak stanovovalo, že každá jednotlivá splátka musí být v  úvěrové smlouvě rozepsána spolu s datumy splatnosti, přičemž u každé jednotlivé splátky musí být uvedeno, kolik z této splátky bude započteno na jistinu, na úroku a kolik na další poplatky.

Soudní dvůr Evropské unie odpověděl na předložené předběžné otázky překvapivě, když judikoval, že členský stát nemá možnost upravovat sjednocenou harmonizaci, jenž zavádí Směrnice 2008/48/ES, přijatou za účelem ochrany spotřebitele, a to ani ve prospěch spotřebitele tak, že by zpřísňoval podmínky, které musí věřitel při poskytování úvěru dodržovat.

Dle SDEU samotná směrnice by nestanovuje povinnost rozpisu splátek a ani ve prospěch slabší smluvní strany členský stát nemá možnost zakotvovat přísnější podmínky, když směrnice představuje úplnou harmonizaci na poli ochrany práv spotřebitele. Ustanovení vnitrostátního práva tak v daném sporu nesmělo být použito. SDEU se v daném případě dle mého názoru dostal na hranici tenké linie mezi nepřímým účinkem a účinkem přímým výlukovým. Stojí za povšimnutí, že v tomto případě samotný eurokonformní výklad měl stejné následky, jako přímý účinek výlukový.

Vyjádření Soudního dvora EU v uvedeném judikátu vedlo ke změně zákona Slovenské republiky 129/2010, Z.z.

Uvedená judikatura soudního dvora a následná změna Zákona má za následek markantní zvýšení úspěšnosti věřitelů ve sporech proti spotřebitelům u soudů Slovenské republiky.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.