K povinnosti uveřejnění tzv. přiznaného koncernu

Informace o článku

Autor: Tomáš Trávníček

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 právo obchodních korporací

Obecně platí, že jednotlivé entity tvořící koncern nejsou nuceny o existenci koncernu informovat na svých internetových stránkách. Dle ustanovení § 79 odst. 3 ZOK sice platí, že „[e]xistenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách“, ZOK však dále předpokládá, že tak neučiní všechny koncerny. Dojde-li k uveřejnění existence koncernu způsobem stanoveným § 79 odst. 3 ZOK, jedná se o tzv. přiznaný koncern. Právo podnikatelských seskupení pak přiznaným koncernům poskytuje různé výhody (např. možnost užití institutu vyrovnání újmy dle § 72 odst. 1 ZOK).

Ustanovení § 79 odst. 3 ZOK užívá slova „členové“, z množného čísla se proto dovozuje, že aby se jednalo o přiznaný koncern, musí být informace o existenci koncernu uveřejněna na internetových stránkách osoby řídící i osoby řízené.[1] Uveřejnění informace o existenci koncernu slouží k ochraně především minoritních společníků a věřitelů řízené osoby, je proto nezbytné, aby právě osoba řízená, vůči které má být využito výhod plynoucích z přiznání koncernu, tuto informaci na svých internetových stránkách uveřejnila.

Otázkou stále zůstává, zda se jedná o přiznaný koncern i v případě, kdy existenci koncernu uveřejní řídící osoba a řízená osoba, vůči které má např. dojít k vyrovnání újmy, nikoliv však všechny další řízené osoby. Přikláním se k názoru, že i v tomto případě se bude jednat o přiznaný koncern. Uveřejnění existence koncernu má dle mého názoru primárně varovnou funkci, informace o existenci řídící osoby by proto měla být dostačující.

V současné době si kladu otázku, zda nelze posunout výklad o přiznání koncernu ještě dále. Ačkoliv § 79 odst. 3 ZOK užívá slova „členové“, zvažuji, zda pro přiznání koncernu nedostačuje, když informaci o koncernu uveřejní toliko osoba řízená, vůči které má dojít k využití výhod plynoucích z přiznání koncernu. Minoritní společníci (příp. věřitelé) jsou varováni i v případě, kdy je informace o existenci koncernu uveřejněna pouze na internetových stránkách řízené osoby. Přiznání koncernu na internetových stránkách má navíc sloužit jako prvotní upozornění, pro sdělení bližších informací pak slouží zpráva o vztazích. Uvažuji proto, zda není dán prostor pro teleologickou redukci § 79 odst. 3 ZOK a jeho aplikaci i v případě, kdy je koncern přiznán pouze řízenou osobou.  

     

 

[1] Např. LASÁK, Jan. In POKORNÁ, Jarmila a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 165.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.