Obrana proti potvrzení postupu povinného subjektu dle §16a odst. 6 písm. a) InfZ

Informace o článku

Autor: Veronika Mojdlová

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se nedávno zabýval povahou potvrzení postupu povinného subjektu dle §16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Ve svém usnesení[1] shledal, že potvrzení postupu povinného subjektu, které bylo vydáno na základě stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ, není rozhodnutím o žádosti o poskytnutí informace. Nelze se tedy proti němu účinně bránit žalobou proti rozhodnutí.

Z textu uvedených ustanovení a důvodové zprávy bylo jednoznačně dovozeno, že institut stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. b) a c) InfZ je koncipován jako prostředek ochrany proti nečinnosti. Ovšem stalo se tak jen pro tyto dva uvedené stížnostní důvody (zkráceně ty, kdy žadateli nebyla ve stanovené lhůtě postkynuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o žádosti, nebo byla informace poskytnuta jen částečně a o zbytku nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí). V případě těchto důvodů tedy potvrzení postupu povinného subjektu není způsobilé zasáhnout do právní sféry jednotlivce. Je zřejmé, že v takových případech nadřízený orgán nerozhodnuje o žádosti o poskytnutí informace, nýbrž pouze vyjadřuje svůj souhlas s postupem povinného subjektu, a takové vyjádření souhlasu nelze považovat za meritorní rozhodnutí. V tomto případě pak není možné se ve správním soudnictví účinně bránit žalobou proti rozhodnutí, jelikož toto zde není, a je nutné zvolit jako obranu nečinnostní žalobu. Tento závěr ovšem není překvapivý, když z předchozích rozhodnutí NSS plyne, že se judikatura obdobně staví i k povaze usnesení o nevyhovění žádosti dle § 80 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a odložení podnětu dle § 38 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. I tyto je třeba chápat jako potvrzení postupu správního orgánu a lze se proti nim bránit žalobou proti nečinnosti správního orgánu.

Zůstává ovšem otázkou, jak posuzovat povahu „zbylých“ důvodů pro podání stížnosti dle § 16a odst. 1 InfZ – jedná se o důvody pod písm. a) a d), tedy o situace, kdy žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 InfZ, nebo s výší požadované úhrady za poskytnutí informace, či s výší odměny za oprávnění informaci použít. Pro tyto z důvodové zprávy k InfZ nevyplývá podobně jednoznačné řešení, jako tomu je v řešeném případě, a tedy ani to, jakým typem žaloby se proti nim lze účinně brátnit ve správním soudnictví.

Poznámky pod čarou

  1. ^ ze dne 20. 11. 2018, č. j. 5 As 18/2017-40

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.