Příklad vlivu médií na vytváření hysterie mezi občany

Informace o článku

Autor: Karel Huneš

Publikováno: 09.01.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 obecní legislativa

 rušení nočního klidu

 veřejný zájem

 vliv médií

V nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 se Ústavní soud zabýval obecní normotvorbou ve vazbě na ochranu noční klidu. Nález byl vydán v legisvakanční lhůtě zákona č. 204/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“) s účinností od 1. 10. 2016. Ve výše uvedeném nálezu Ústavní soud v závěru uvádí, že „veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší, nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím, či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné.“ Za stejným účelem, tedy zajištění předvídatelnosti a domnívám se, že nezávisle, ale ve značné shodě s citovaným rozhodnutím byla provedena novelizace zákona o přestupcích. Konkrétně byla v ustanovení § 47 odst. 6 odňata obcím pravomoc vydávat rozhodnutí na základě obecně závazné vyhlášky, jehož předmětem by bylo zkrácení, nebo zrušení doby nočního klidu.

Efektem této novely nebylo navýšení právní jistoty občanů, ale jakási hysterie, v řadách občanů, ale i některých obcí, která byla výrazně podporována, dovolím si tvrdit, že i částečně vyvolána médii, ve kterých se objevovaly značně zavádějící zprávy ve smyslu „konec zahradních oslav, v noci bude ticho, obce budou muset mít noční akce ve vyhláškách atd.“ Míra zkreslení skutečností mě v tomto případě doslova vyrazila dech, kdy jsem se setkal s mnoha rozhořčenými reakcemi jak představitelů obcí, tak občanů, kteří se cítí omezovaní, v možnosti pořádat rodinné oslavy, zahradní večírky apod., nehledě na to, že někteří si pravděpodobně poprvé uvědomili, že existuje právo na zachování nočního klidu. Tuto situaci se pokusilo řešit i Ministerstvo vnitra, které v rámci speciálních konzultačních dnů poukazovalo na to, že vyhláška regulující noční klid v obci, není povinností, nýbrž možností obce, což se oproti předchozí úpravě nemění Jediné, co se mění, je ta skutečnost, že obce, již nemohou na základě takové vyhlášky udělit výjimku z povinnosti dodržovat noční klid. Pozastavuji se tedy nad tím, jakou dezinformaci a fabulaci dokážou dnešní média způsobit a jakou hysterii mezi občany i obcemi jsou schopny vyvolat.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.