Zastavení trestního stíhání pro chybějící veřejný zájem

Informace o článku

Autor: Ludmila Moudrá

Publikováno: 29.12.2018

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Již dlouhou dobu je uvažováno o rekodifikaci trestního řádu. Na webových stránkách http://www.justice.cz je dostupný věcný záměr nového trestního řádu už z roku 2004, nicméně zdá se, že v poslední době práce zintenzívněly. Jedním z hlavních cílů rekodifikace je zrychlení a zjednodušení trestního řízení.

K tomu má patrně směřovat i navrhované oprávnění státního zástupce zastavit trestní stíhání z důvodu, že na něm není dán veřejný zájem. V této otázce jsou uvažovány v zásadě dvě varianty, kdy první bude obsahovat pouze konstatování stran chybějícího veřejného zájmu a druhá bude doplněna o demonstrativní výčet případů. Veřejný zájem na trestním stíhání by tak měl chybět zejména v případě, kdy náklady spojené s dalším vedením trestního řízení nebo předpokládaná doba jeho dalšího trvání jsou neúměrné významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán.[1] 

Ve Velké Británii mají tzv. Kodex pro královské žalobce (The Code for Crown Prosecutors).[2] Podle něj žalobci při rozhodování o tom, zda zahájí nebo budou pokračovat v trestním stíhání mají, a to zásadně až v případě, kdy je důkazní situace dostatečná, rovněž zkoumat, zda je dán veřejný zájem na postavení obviněného před soud. Přitom se mají zaměřit na otázky závažnosti způsobeného trestného činu, míru zavinění pachatele (zahrnující např. jeho zapojení do trestné činnosti, jaké výhody trestným činem získal apod.), okolnosti a následky trestného činu pro oběť (zranitelnost oběti, možnou nadřazenost podezřelého vůči oběti apod.). Míra zavinění pachatele a následky trestného činu pro oběť jsou pak spoluurčujícími faktory závažnosti trestného činu. Dále je třeba zkoumat věk a vyzrálost podezřelého v době spáchání činu a následky pro společnost. Konečně musí být zváženo i to, zda je trestní stíhání odpovídající reakcí na spáchaný trestný čin.

Jsem toho názoru, že obdobné faktory bude třeba posuzovat i v případě přijetí navrhovaného ustanovení. Je zřejmé, že nelze do zákona obsáhnout veškeré aspekty toho, co by se pro dané rozhodnutí mělo zvážit. Domnívám se však, že veřejný zájem by neměl být posuzován primárně podle nákladů nebo předpokládané doby dalšího trestního řízení.

Poznámky pod čarou

  1. ^ Návrh nového trestního řádu - §x25 odst. 2 písm. e)
  2. ^ ] The Code for Crown Prosecutors [online]. cps.gov.uk 26. 10. 2018 [citováno 28. 12. 2018]. Dostupné na <https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors>

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.