Více zatímních listů vztahujících se ke stejnému druhu akcií

Informace o článku

Autor: Tereza Mimrová

Publikováno: 24.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 akciová společnost

 právo obchodních korporací

 princip autonomie vůle

 zatímní list

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo v rámci úpravy zatímních listů k vypuštění výslovného požadavku na vydání zatímního listu nahrazujícího všechny akcionářem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. V praxi tak může vzniknout otázka, zda ZOK umožňuje, aby akciová společnost vydala témuž akcionáři více zatímních listů vztahujících se k jednomu druhu akcií.

Někteří autoři zastávají názor, že i přes změnu právní úpravy se i nadále uplatní pravidlo, že každý akcionář může vlastnit pouze jeden zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie stejného druhu.[1] Není však zřejmé, o co se výše uvedené závěry opírají, neboť dle mého názoru ze zákona nic takového nevyplývá.

ZOK sice v § 285 vyžaduje, aby byl na zatímním listu uveden počet akcií, které nahrazuje a jejich druh, nicméně mám za to, že tato povinnost nebrání vydání více zatímních listů vztahujících se ke stejnému druhu akcií. V tomto směru lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2004, sp. zn. 29 Odo 338/2004, 29 Odo 491/2004, v němž soud vydání více zatímních listů vztahujících se ke stejnému druhu akcií témuž akcionáři připustil, a to i přes výslovné znění § 176 ObchZ. Soud zde upozornil na to, že před novelou č. 142/1996 Sb., kterou bylo do ObchZ pravidlo o jednom zatímním listu zavedeno, praxe vycházela z toho, že lze vydat zatímní list na každou akcii zvlášť. Bylo-li vydání více zatímních listů možné i přes výslovné znění § 176 ObchZ, tím spíše by měla být tato možnost připuštěna za situace, kdy požadavek jednoho zatímního listu není v ZOK přímo zakotven.

Vzhledem k tomu a ke skutečnosti, že soukromé právo je založeno na principech autonomie vůle a vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno, mám za to, že dle platné právní úpravy je vydání více zatímních listů nahrazujících akcie téhož druhu plně v souladu se zákonem. Opačný závěr by ostatně vedl k tomu, že před úplným splacením akcií, by akcionář mohl převést výlučně všechny jím upsané a nesplacené akcie, nikoli však jen jejich část. Takové omezení není opodstatněné a v praxi by mohlo způsobovat problémy.


[1] Srov. např. ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 390 či VYBÍRAL, Petr In LASÁK, Jan, POKORNÁ, Jarmila, ČÁP, Zdeněk, DOLEŽIL, Tomáš a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1443.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.