Veřejné opatrovnictví vs. střet zájmů

Informace o článku

Autor: Renáta Havelková

Publikováno: 10.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 kolizní opatrovník

 opatrovnictví

 střet zájmů

 veřejné opatrovnictví

Výkon veřejného opatrovnictví se může snadno dostat do kolize s institutem střetu zájmů. Jelikož neexistuje specifická úprava pro veřejné opatrovníky, je tento v případě potencionálního střetu zájmů povinen předložit věc soudu ke jmenování tzv. kolizního opatrovníka. To však při aktuální zahlcenosti soudů způsobuje nemalé komplikace.

Příkladem může být situace, kdy obec pronajímá opatrovanci byt. Při podpisu nájemní smlouvy opatrovance zastupuje jeho opatrovník (tedy samotná obec, resp. její zaměstnanec), což již samo o sobě vyvolává situaci, kdy je zde možné shledat potencionální střet zájmů, jelikož obec uzavírá v tomto okamžiku nájemní vztah „sama se sebou“ (nájemce = opatrovanec zastoupený obcí jako veřejným opatrovníkem, pronajímatel = obec jako vlastník daného bytu). Správným postupem je proto navrhnout soudu jmenování kolizního opatrovníka. Než se tak stane, je však nutné zajistit opatrovanci bydlení, příp. může uplynout doba určitá, na kterou byl nájem sjednán.

To vyvolává při aktuální právní úpravě neřešitelnou situaci – obec nemůže funkci veřejného opatrovníka odmítnout, musí jednat v zájmu opatrovance. V rámci péče o jeho bytovou situaci je proto logické, že sama obec jako pronajímatel opatrovanci zajistí možné bydlení, a to za standardních podmínek. Nemůže však nájemní smlouvu bez součinnosti soudu platně uzavřít, jelikož zde nastává výše popsaný potencionální střet zájmů a obec musí věc předat soudu ke zvážení a případnému jmenování kolizního opatrovníka.

Mám za to, že aktuální právní úprava neposkytuje prostor pro vhodné řešení nastíněného problému. Dle mého názoru je de lege ferenda nutná změna, kdy by měla být pro veřejné opatrovníky nastavena zvláštní benevolentnější právní úprava střetu zájmů a v případech, kdy se jedná o základní, běžné záležitosti (např. zajištění bytových potřeb, základních zdravotních a sociálních služeb atd.) v zájmu opatrovance spravované v daném místě a čase za obvyklých podmínek, neměl by mít veřejný opatrovník povinnost informovat soud s případným návrhem na jmenování kolizního opatrovníka. Je zřejmé, že není v ani zájmu opatrovanců, ani v zájmu společnosti řešit v těchto případech věc soudně.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.