Nahrazení souhlasu s osvojením za rodiče. Je orgán sociálněprávní ochrany dětí ta nejlepší volba?

Informace o článku

Autor: Lucia Skorušová

Publikováno: 30.11.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 kolizní opatrovník

 opatrovnictví

 orgán sociálněprávní ochrany dětí

 rodinné právo

 střet zájmů

Dle § 821 občanského zákoníku a § 439 zákona o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), rozhodne-li soud, že k osvojení nezletilého není třeba souhlasu rodičů, je zapotřebí jmenovat opatrovníka, který tento souhlas za rodiče udělí. Tento opatrovník je povinen zjistit všechny rozhodné skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o osvojení. Zvláště pak, jestli existuje širší příbuzenstvo, které by mělo zájem o nezletilého pečovat. Dále má za povinnost vyslechnout osobu, v jehož péči se dítě nachází.[1]

Občanský zákoník, ani § 439 ZŘS neodkazuje na povinnost soudu jmenovat opatrovníkem konkrétní osobu. Z praxe Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí jde ve většině případů o orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), který vede spisovou dokumentaci dítěte. S ohledem na ustanovení § 807 občanského zákoníku, kdy je v řízení o osvojení soud povinný jmenovat opatrovníka, který nahradí souhlas dítěte mladšího 12 let s osvojením, často nastává situace koncentrace rolí OSPOD, kdy je stejný OSPOD jmenován v obou případech, i když v jiné části procesu zprostředkování osvojení, případně osvojitelností dítěte (aktivní legitimace k zahájení řízení o tom, zda je třeba souhlasu rodiče). OSPOD se tak dostává do středu zájmu rodičů dítěte a dítěte samotného.

Koho by měl soud opatrovníkem jmenovat? Zákon na osobu opatrovníka nestanoví žádné zvláštní předpoklady, proto lze vedle OSPOD opatrovníkem ustavit i jinou vhodnou osobu. Ta bude povinna zjistit všechny rozhodné skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o osvojení, tedy je zde jistý požadavek základní odborné erudice. Například u jmenování opatrovníkem advokáta lze namítat složitost (a tím časovou prodlevu) získání informací a splnění podmínek, za kterých má být souhlas udělen. Těžko si představíme advokáta, jak provádí sociální šetření v rodině dítěte a vyslýchá pečovatele dítěte.

Nabízí se možnost jmenovat OSPOD v blízkosti bydliště dítěte, který je oprávněn k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, a tedy má možnost zjistit rozhodné informace nutné k udělení souhlasu jednoduše, rychle, přesně a umožnit dítěti, co nejrychleji, ale transparentně, být osvojen.

 

[1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. § 821 odst. 2.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.