Krátké zamyšlení nad institutem podnětu

Informace o článku

Autor: Soňa Večeřová

Publikováno: 20.12.2018

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 správní právo

Správní řízení lze zahájit na základě žádosti (§ 44 SprŘ) nebo z moci úřední (§ 46 SprŘ). V druhém případě je zahájení řízení plně v kompetenci příslušného správního orgánu. Ve vztahu k adresátům veřejné správy zákon dává pouze možnost podat podnět, aby bylo řízení z moci úřední zahájeno. Je však nutné si uvědomit, že takové osobě zákon dává pouze právo podat podnět a k žádosti podatele být o naložení s tímto podnětem informován, nikoli již subjektivní právo na to, aby řízení z moci úřední bylo zahájeno. S tím je však spojeno vyloučení jakékoli procesní obrany podatele, např. ve formě odvolání proti odložení podnětu, neboť se nejedná o správní rozhodnutí, nebo v podobě žaloby na ochranu proti nečinnosti nebo žaloby na ochranu před nezákonným zásahem.

S ohledem na výše uvedené je nejprve nutno se zabývat otázkou, zda se obecně jedná o právo nebo povinnost správního orgánu správní řízení z moci úřední zahájit. V literatuře i judikatuře převládá názor, že se jedná o povinnost správního orgánu řízení zahájit. S odkazem na zásadu oficiality správní orgán řízení zahájit musí, jakmile se dozví o skutečnostech odůvodňující jeho zahájení.

Pokud se jedná o povinnost, ale její dodržování je vyloučeno z přezkumu, mám za to, že je nutné se ptát, zda je v demokratickém právním státě legitimní stanovování nevynutitelných povinností. O to více v oblasti veřejné správy, kdy i volná úvaha správního orgánu musí být vždy činěna v souladu se základními zásadami, zejm. ústavní zásadou zákonnosti, a je tedy připuštěn přezkum alespoň v těchto intencích, čímž je kontrolována neakceptovatelná libovůle rozhodování správních orgánů.

Z mého prvotního pohledu při zkoumání této problematiky, mám osobně za to, že není legitimní veřejné správě ukládat nevynutitelné povinnosti. Má důvěra ve správní orgány není veliká a věřím, že odložením podnětu namísto vedení správního řízení, si často příslušné úřední osoby šetří práci. Uvidím však, zda se můj pohled v průběhu studia daného problému nebude měnit.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.