Kanketsu -> Seznam publikovaných recenzovaných článků

Změny v polské justici a EU

Propojení justiční spolupráce mezi jednotlivými členskými státy Evropské Unie patří již od doby Maastrichstké smlouvy mezi základní pilíře Unie. Členským státům poskytuje silnou zbraň v boji proti kriminalitě. Tento institut ...

Vytvořeno:  14.01.2018

Rozhodování správních orgánů o pochybnostech může vést k obcházení zákona a zneužívání práva

Při přemýšlení nad tématem dizertační práce Rozhodování správních orgánů o pochybnostech došlo také na tuto myšlenku, související aspekt dané problematiky. Tím je, že existence ...

Vytvořeno:  01.12.2017

Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)

Squeeze-out, neboli nucený přechod účastnických cenných papírů, je situací, kdy hlavní akcionář (držící alespoň 90% akcií společnosti) vznese ve svém důsledku úspěšný požadavek na přechod všech ostatních &...

Vytvořeno:  01.12.2017

Proč při civilním řízení stojí účastníci naproti sobě?

Žalobce napravo z pozice soudce, žalovaný nalevo. Tradiční postavení účastníků v civilním řízení při jednání před soudem. Vzhledem k tomu, že rozmístění účastníků v civilním řízení nevyplývá se zákona, dá se usuzovat, že jde o zvyk, nepsané pravidlo. Co z tohoto pravidla vyplývá a jak může samotné postavení...

Vytvořeno:  01.12.2017

Nahrazení souhlasu s osvojením za rodiče. Je orgán sociálněprávní ochrany dětí ta nejlepší volba?

Dle § 821 občanského zákoníku a § 439 zákona o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), rozhodne-li soud, že k osvojení nezletilého není třeba souhlasu rodičů, je zapotřebí jmenovat opatrovn...

Vytvořeno:  30.11.2017

Lze dbát zásady ochrany veřejného zájmu v mediaci?

Pro veřejnou správu je jednoznačně charakteristické, že musí být vykonávána ve veřejném zájmu. Ochrana veřejného zájmu je v podstatě – a zjednodušeně - smyslem existence veřejné správy. Při správní činnosti ...

Vytvořeno:  30.11.2017

Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem

Českému právu je znám institut ochrany před nezákonným zásahem, a to formou žaloby podle soudního řádu správního. Tento institut podle současné právní úpravy nelze využít před tím, než k nezákonné...

Vytvořeno:  06.11.2017

Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva?

Právní věda na jedné straně definuje formální prameny práva, které považuje za závazné pro tvorbu zákonů, a na straně druhé materiální prameny práva, které mají být závazné jen z hlediska výkladu formálních pramenů. Je ale takto pojatá závaznost materiálních pramenů dostatečná...

Vytvořeno:  16.01.2017

Zamyšlení se nad rolí českých právnických fakult při šíření právního povědomí o uprchlické problematice

Evropské země čelí největší uprchlické krizi od druhé světové války. Aniž bych se chtěla zabývat tím, zda Evropská unie nepochybila při vytváření evropské migrační politiky a zda bylo vůbec předvídatelné a v silách Evropské unie se současnému stavu vyhnout, ve společnosti panuje názor, aby tito lidé, prchající ze zemí jako je ...

Vytvořeno:  03.01.2017

Okamžik uzavření smlouvy o přepravě v dopravních prostředcích MHD

Podle právního řádu je smlouva mezi cestujícím a dopravcem uzavřena konkludentně, tak, že se na cestujícího v okamžiku vstoupení do vozidla, případně do označeného prostoru,[1] hledí jako by uzavřel smlouvu.[2] Okamžik uzavření smlouvy je určen na základě právní fikce. Nepřihlíží se ke skutečné vůli vstoupivšího[3], ...

Vytvořeno:  14.11.2016

Umělá inteligence aneb právní postavení robotů

Představte si bytost sice ze součástek, avšak projevující opravdové emoce, samostatně uvažující a projevující svou nezávislou vůli. Pokusím se níže popsat možný vývoj práva ve vztahu k tomuto fenoménu. Dnes je subjektem práva pouze člověk, kterému se právně nejvíce blíží zvíře, jakožto živý tvor nadaný smysly. Domnívám se...

Vytvořeno:  10.11.2016

Má vize zakotvení soudní poroty v České republice 21. století

Soudní porota jako neodmyslitelná součást angloamerického trestního procesu je objektem mého zájmu již od počátku právnického studia. Vždy mě fascinovalo, jak skupina občanů bez právnického vzdělání dokáže rozhodovat o něčem tak důležitém, jako je vina či nevina obžalovaného v trestním řízení. Po shlédnutí několika ...

Vytvořeno:  10.11.2016

Societas delinquere non potest a argumenty o trestní odpovědnosti právnických osob

Stará římskoprávní zásada, kterou můžeme doslovně přeložit tak, že společnost se nemůže provinit. V moderní právnické mluvě – nemůže spáchat trestný čin. Problémem je ale hned první slovo – societas. Takto doslova se tato zásada v praxi trestního práva totiž nepřekládá. Slovo socitas se překládá všelijak – spolek, ...

Vytvořeno:  22.10.2016

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.