K omezení některých práv soudců

Informace o recenzi

Autor: Ivan Ryška

Publikováno: 21.11.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ne

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 soudnictví

Domnívám se, že je velmi důležité rozlišit situaci, kdy se soudce k něčemu vyjadřuje z titulu své funkce, od situace, kdy vystupuje jako soukromá osoba. Lze jistě namítat, že toto vymezení může být v určitých případech neostré, nicméně zcela nepochybně existuje řada indicií, ze kterých můžeme určit, v jaké pozici soudce při daném vyjádření vystupuje. 

Pakliže komentuje případ, který mu byl přidělen, je nasnadě, že v tento okamžik vystupuje skutečně jako soudce a nepochybně by měl dodržovat jisté standardy. Pak je zde celá řada dalších situací, které stojí na pomezí. Jak chápat např. skutečnost, že soudce veřejně komentuje všeobecně známou kauzu, kterou se zabývá jeho kolega? Lze to brát jako vyjádření občanského postoje, nebo prezentaci odborného názoru, jemuž by se měla přikládat určitá váha? Avšak i v případě, že soudce nade vší pochybnost vystupuje jako soukromá osoba, stále zde jsou určité zákonné požadavky na jeho chování, které vyplývají zejména ze Zákona o soudech a soudcích a měl by se tedy vyvarovat chování, které by mohlo narušit důstojnost funkce soudce nebo zavdat příčinu k pochybnostem o nezávislosti a nestrannosti rozhodnování soudu. Mechanismy, pomocí kterých je možné postihout nevhodné chování soudců, již tedy existují a zůstává otázkou, zda by zákonodárce měl zacházet dál.

Nemyslím si, že omezování Ústavou a Listinou zaručených práv je vhodná cesta. V prvé řadě zde již jsou postupy, pomocí kterých lze postihnout vyložené excesy. Druhým podstatným bodem je to, že tato omezení by mohla být snadno zneužita a v důsledku by mohla vést k ohrožení dělby moci a nezávislosti soudců. Zdá se mi, že současný model je dostačující a jestliže je důsledně vynucován, svůj účel splňuje. Ano, čas od času dochází k případům, které způsobují kontroverze, ty je však možné řešit v rámci současného systému a není potřeba radikálních změn, které by mohly mít následky pro stabilitu celého odvětví.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.