Soukromá listina pro založení tzv. 100eurové společnosti?

Informace o článku

Autor: Dorota Plonková

Publikováno: 03.12.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 forma veřejné listiny

 právo obchodních korporací

 soudní poplatky

 společnost s ručením omezeným

 zakladatelské právní jednání

 založení a vznik společnosti

 zápis do obchodního rejstříku

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější právní formou zakládanou v České republice. Je využívaná především díky své jednoduché vnitřní struktuře a nízkému povinnému základnímu kapitálu, jehož minimální výše je stanovena na 1 Kč. Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, s účinnosti od 7.6.2016, za účelem splnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí, snížila počáteční náklady na založení s.r.o., které několikrát převyšovaly požadovanou částku 100 EUR. Výsledkem je tzv. 100 eurové neboli jednoduché s.r.o., které za splnění podmínek stanovených v ust. § 11 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s notářským tarifem, je v případě prvozápisu osvobozeno od soudního poplatku a odměna za sepis zakladatelského právního jednání je snížena na 2.000,- Kč. Odlišnost od tzv. klasického s.r.o. spočívá především v jednoduchosti zakladatelského právního jednání, které obsahuje pouze povinné obsahové náležitosti stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Druhá možnost směřující k naplnění předběžných podmínek, byla s ohledem na ust. § 8 zákona o obchodních korporacích, odmítnuta. Myšlenka vypuštění požadavku veřejné listiny pro zakladatelské právní jednání tzv. jednoduché s.r.o. by přitom snížila počet procedur, které jsou nutné pro založení s.r.o., a tím urychlila proces založení (například návštěvu notáře). Soukromá listina by v případě založení tzv. jednoduché s.r.o. umožnila budoucím zakladatelům snadnější vstup do podnikatelského prostředí, kdy prostřednictvím vzorové zakladatelské listiny s úředně ověřenými podpisy zakladatelů by byl proveden zápis do obchodního rejstříku. Ačkoliv by tato procedura vyžadovala legislativní změny, nepochybně bychom ústupem od formy veřejné listiny snížili náklady nutné na založení s.r.o. a tím naplnili předběžné podmínky stanovené Evropskou komisí. Čas tedy ukáže, zda v budoucnu dojde k dalším krokům postupně směřujícím ke snížení nákladů nutných na založení s.r.o. na částku 100 EUR nebo se česká právní úprava přikloní k vypuštění požadavku veřejné formy zakladatelského právního jednání pro tzv. 100 eurové s.r.o. Nechme se tedy překvapit…

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.