Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.

Informace o recenzi

Autor: Štěpán Uhlíř

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 podmínky odpovědnosti za přestupky

 rozumová a mravní vyspělost

 správní právo

 správní právo trestní

 trestné činy mladistvých

 trestní právo

Autorka sa v článku zaoberá problematikou znižovania vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti u mladistvých osôb na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti u takýchto osôb. V článku  nezabúda na posledný pokus o takéto zníženie vekovej hranice z roku 2016, tj. zákon č. 250/2016 Sb.

Úvodom autorka zmieňuje argumenty pre a proti zníženiu jednotlivých vekových hraníc pri zodpovednosti za priestupky a pri zodpovednosti trestnoprávnej. Jedným z argumentov je skutočnosť, že niektoré osoby mladšie veku 15 rokov sú už dostatočne rozumovo a mravne vyspelé k tomu, aby posúdili závažnosť svojich činov.

Autorka nám predkladá svoj názor podľa ktorého v prípade posunutia hranice zodpovednosti nesmieme zabudnúť aj na opačný prípad, a to na osoby, ktoré ešte potrebnú rozumovú a mravnú vyspelosť nedosiahli. Týmto osobám by mala nová právna úprava poskytnúť náležitú ochranu. V článku sa nám rovnako ponúka riešenie tohto problému. Podľa autorky by mali zákonodarcovia zaviesť povinné skúmanie rozumovej a mravnej vyspelosti v prípade, že vek osoby, u ktorej sa zodpovednosť zisťuje je od 13 do 15 rokov. Tu ale autorka naráža na ďalší problém, a to je fakt, že rozumová a mravná vyspelosť nie je povinným kritériom pri skúmaní priestupku. V prípade zníženia vekovej hranice by bolo riešením stanoviť rozumovú a mravnú vyspelosť ako obligatórny znak priestupku. Na záver sú v článku uvedené ďalšie otázky, ktoré by museli byť zodpovedané pokiaľ by mal správny orgán skúmať rozumovú a mravnú zodpovednosť u týchto osôb.

Článok považujem za podnetný a oceňujem snahu autorky pozrieť sa na problematiku z viacerých uhlov. Taktiež jej patrí uznanie za predloženie vlastných riešení pri otázkach, ktoré z článku vyplynuli. Osobne si myslím, že z hľadiska výchovy je na mieste, aby mladiství, ktorí sú pod vekovou hranicou 15 rokov boli povinní priať zodpovednosť za svoje konanie v prípade, že sú k tomu dostatočne rozumovo a mravne vyspelí. Obavu mám ale z toho, či správny orgán dokáže spoľahlivo túto vyspelosť posúdiť a či by nová právna úprava nebola skôr na škodu osobám ešte nevyspelým k prijatiu zodpovednosti za priestupky.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.