Neomezená svoboda projevu – sci-fi nebo možná realita?

Informace o článku

Autor: Andrea Hrebičková

Publikováno: 06.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 svoboda projevu

 verbální trestné činy

 základní práva

V poslanecké sněmovně dojde k prvnímu čtení návrhu ústavního zákona o svobodě projevu.[1] Tento má změnit LZPS, konkrétně čl. 17 odst. 4, který bude znít: „Parlament nevydá zákon omezující svobodu slova nebo tisku.“ Znamená to, že v ČR bude absolutní svoboda projevu?

Dle důvodové zprávy lze rozdělit evropské země na ty, které mají svobodu projevu pojatou jako absolutní a ty, které ji mají omezitelnou určitým veřejným zájmem, kam spadá i ČR. Ovšem nově by se měla přesunout právě na druhou stranu. Jaký to může mít dopad?

Neomezitelná svoboda projevu je krásnou představou, ovšem úprava skýtá několik úskalí. Vezměme si například rozhodnutí RRTV, která udělila televizi pokutu pro obsah vysílání. Poskytla tak ochranu mladistvému diváku před ohrožením jeho mravního vývoje.[2] Nově by bylo potřeba k postihu reálné porušení chráněného statku. Dalším problémem je fakt, že z trestního zákoníku zmizí ohrožovací verbální trestné činy. Problematická bude např. pomluva dle § 181 TZ, kdy bude třeba dokázat reálnou újmu a náležet bude pouze občanskoprávní ochrana. Dalšími trestnými činy, které by dle mého názoru neměly zmizet z našeho právního řádu, jsou podněcování k nenávisti a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Měly by sloužit jako poučení z minulosti a jako ochrana, především dnes v době migrační krize a vyhrocené xenofobní situace. Jejich vypuštění z TZ je podle mě krokem zpět a počinem, který v budoucnu způsobí přetížení justice. Jelikož TZ již nebude prostředkem ultima ratio, nezbude než spoléhat na účinné správní trestání přestupků proti občanskému soužití.  

Poslední bod, ke kterému bych se vyjádřila, je možnost omezení svobody projevu u ESLP. V důvodové zprávě je uvedeno, že mezinárodní úmluvy nebrání státům poskytnout širší prostor pro svobodu projevu. Ovšem člověk, který by se cítil být na svých právech dotčen a využil by všech dostupných prostředků nápravy, má stále možnost domáhat se ochrany u ESLP. Může i tak dojít k omezení svobody projevu, i kdyby byla v ČR pojata jako absolutní.

Na závěr bych ráda podotkla, že stávající veřejné zájmy, které omezují svobodu projevu, jsou v praxi často využívány. Hledání inspirace v Americe, kde je zcela odlišný právní systém a historický vývoj, je podle mě nešťastným způsobem jak novelizovat českou LZPS.

[1] Sněmovní tisk zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=883&CT1=0

[2] Usnesení Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 1171/09

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.