Obecnější otázky limitů politické moci

Informace o recenzi

Autor: John A. Gealfow

Publikováno: 16.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 demokracie

 eurozatykač

 materiální ohnisko ústavy

 právní stát

 státověda

 ústavní právo

Článek autora skvěle popisuje aktuální otázku, na kterou krátce naváži. Ústavní soud při přezkumu konformity institutu eurozatykače s českým ústavním pořádkem (konkrétně s druhou větou čl. 14 odst. 4 Listiny: "Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.") ve svém populárně známém nálezu "eurozatykač" cituje ESD, když říká, že "členské státy mají vzájemnou důvěru ve své systémy trestní justice" a "všechny členské státy EU jsou signatáři evropské Úmluvy o ochraně lidských práv", tedy že občan ČR nemůže být významněji dotčen na svých právech rozhodováním v jiném státě EU, protože standard ochrany je ekvivalentní standardu vyžadovanému v ČR.[1] I z toho důvodu Ústavní soud shledal, že eurozatykač není v rozporu s Ústavou. V momentu, kdy ale můžeme mít pochybnosti o úrovni ochrany základních práv v jiných státech EU, platnost tohoto argumentu upadá. Stále zde máme argumenty přednosti unijního práva a eurokonformního výkladu - Ústavní soud ale již několikrát konstatoval, že materiální ohnisko Ústavy je pro něj limitem, do kterého nenechá zasahovat ani "nadřazené" evropské právo.

Situace v Polsku zatím neukazuje na to, že by se zasahovalo do kauz jednotlivců a že by tedy byla v ohrožení lidská práva - už teď nicméně můžeme konstatovat, že minimálně nějaké institucionální záruky nezávislosti justice v Polsku padly - a je otázkou, kolik takových záruk může padnout, než se na Polsko přestaneme dívat jako na jednoho z "good guys", kde se nemusíme obávat porušení ústavně zaručených práv našich občanů.

Tato otázka se týká také té nikdy nekončící a asi nedořešitelné diskuze o tom, k čemu všemu má mít lid v demokracii oprávnění. V demokracii musíme respektovat hlas lidu, ovšem máme mu povolit i takové rozhodnutí, které by de facto tuto jeho moc do budoucna vylučovalo? Např. když se lidé v referendu usnesou, že chtějí žít v absolutistické monarchii a ruší Ústavu? Žijeme nejen ve státu demokratickém, ale také ve státu právním - a ten vůli lidu omezuje. Gustav Radbruch toto nazval paradoxem demokracie. Princip demokratického sebeurčení lidu vede k tomu, že lid může demokraticky změnit svoji demokratickou ústavu na nedemokratickou.[2] Reformy polské justice jsou totiž většinovou populací přijímány pozitivně - a lze hovořit o tom, že vládnoucí strana má na základě výsledků voleb k těmto změnám mandát.

Poznámky pod čarou

  1. ^ Pl.ÚS 66/04 ze dne 3. 5. 2006, § 86.
  2. ^ SOBEK, Tomáš. Bůh materiálního jádra. http://jinepravo.blogspot.fr/2010/12/tomas-sobek-buh-materialniho-jadra.html

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.