Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte

Informace o recenzi

Autor: Soňa Večeřová

Publikováno: 20.12.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 civilní právo procesní

 exekuce

 soudnictví

Autor dle mého názoru v článku na konkrétním případu nastínil dva podstatné problémy.

Prvním z nich je, do jaké míry by zákonem měla být stanovována kritéria pro jakékoli rozhodování. Zda je vhodné, aby zákon dával prostor soudní úvaze či zda je vhodnější, aby zákon dával spíše přesnější návod pro rozhodování.

Druhým z nich je obecně předvídatelnost soudních rozhodnutí, o to více v rámci jednoho soudu či dokonce jednoho soudce.

S autorem se ztotožňuji s názorem, že jistá míra volnosti (nikoli však libovůle) při rozhodování soudu by měla být dána, neboť pouze tak lze dle mého názoru zohlednit veškeré konkrétní okolnosti daného případu. Případný výčet kritérií by nevedl k odstranění nepředvídatelnosti rozhodnutí a ke zvýšení právní jistoty. Žádný výčet kritérií dle mého názoru nemůže obsáhnout rozmanitost životních situací a takto nastavený zákon může vést k pouhému mechanickému aplikování práva bez širších souvislostí konkrétního případu.

Osobně mám druhý nastíněný problém, a to v obecné rovině, za daleko závažnější, neboť nepředvídatelné rozhodnutí snižuje právní jistotu a tím i nabourává důvěru v právo. O to víc v situaci, kdy již určitá sjednocující judikatura existuje.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.