Okamžik uzavření smlouvy o přepravě v dopravních prostředcích MHD

Informace o článku

Autor: Tomáš Vachutka

Publikováno: 14.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 konkludentní uzavření smlouvy

 okamžik uzavření smlouvy

 smlouva o přepravě

 vůle k uzavření smlouvy

Podle právního řádu je smlouva mezi cestujícím a dopravcem uzavřena konkludentně, tak, že se na cestujícího v okamžiku vstoupení do vozidla, případně do označeného prostoru,[1] hledí jako by uzavřel smlouvu.[2] Okamžik uzavření smlouvy je určen na základě právní fikce. Nepřihlíží se ke skutečné vůli vstoupivšího[3], zda chtěl být vázán smlouvou příp. chtěl být přepraven.

Sporná může být situace, kdy vstoupivší dobrovolně pomáhá cestující s kočárkem do vozidla, aniž by chtěl být někam přepraven a vozidlo před odjezdem opustí. Dle názoru ÚS by vstoupivší v tomto případě, uzavřel smlouvu a bez platného jízdního dokladu či zaplaceného jízdného by mohl být pokutován revizorem. Stejný problém se týká i tzv. nosičů zavazadel. Vstoupivší neprojeví vůli uzavřít smlouvu, dopravce nezapočne s plněním, tj. přepravou na místo určení, a přesto je vstoupivší odpovědný.  Vstoupivší v metru do vyhrazeného prostoru, nevstoupí do vozidla, není de facto vůbec přepraven, přesto se na něj také vztahuje fikce o uzavření smlouvy. Současnou praxi považuji za nešťastnou.

Ust. § 1756 OZ upravuje konkludentní uzavření smlouvy. Při konkludentním sjednání smlouvy musí být „z okolností zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti“. Při posuzování, zda byla uzavřena konkludentně smlouva se přihlédne i k chování stran.[4] Pakliže je okamžik uzavření smlouvy určen na základě právní fikce, jedná se dle mého názoru o rozpor s ust. § 1756 OZ, neb z nastoupení do vozidla nemusí vyplývat vůle uzavřít smlouvu, někam se nechat přepravit. Vstoupivší může ještě před započetím přepravy vozidlo opustit.

Ust. § 1911 OZ stanovuje pro případ, kdy si strany mají plnit vzájemně, že splnění může požadovat jen ta strana, která sama již dluh splnila. Pokud dopravce ještě nezapočal s přepravou, nemá dle mého názoru právo jej pokutovat.

U konkludentního právního jednání nelze určitě prokázat zřejmou vůli uzavřít smlouvu. Striktní aplikací dikce ust. § 1756 OZ by se černí pasažéři mohli vymlouvat na nedostatek vůle a nikdo by nemohl být oprávněně pokutován. Proto je nutné určit rozhodný okamžiku uzavření smlouvy na základě fikce. Z mého pohledu by však vhodnějším okamžikem byl okamžik započetí přepravy. Kupř. okamžikem uzavření dveří ve vozidle by došlo i k uzavření smlouvy. Přeprava v tomto okamžiku započala, cestující nemá možnost z vozidla vystoupit.


[1] Jedná se typicky o prostor za turniketem v metru.

[2] Obecná úprava smlouvy vyplývá z ust. § 2550 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen OZ). Konkrétněji je smlouva vymezena v ust. § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a v přepravních podmínkách jednotlivých dopravních podniků. Doktrinálně určil okamžik uzavření smlouvy Ústavní soud (dále jen ÚS) např. ve svém usnesení ze dne 10. března 2011 sp. zn.  II ÚS 474/11 nebo ve svém nálezu ze dne 13. února 2001 sp. zn. Pl. ÚS 33/2000.

[3] Autor se záměrně snaží osobu vstoupivšího odlišit od osoby cestujícího.

[4] Ust. § 1756 občanského zákoníku.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.